เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยจะเปิดรับสมัคร ระหวา่งวันที่ 1-31 สิงหาคม  2560 ศึกษkรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mwit.ac.th

head3

head4