เนื้อหา

สมาคมสโมสรลูกเสือลุ่มน้ำยม จ.สุโขทัย จัดการฝึกอบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้น้ำเยาวชน 

ระหวา่งวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่งคราว "บ้านคุ้มจันทร์" แคมป์ อ.เมือง จ.สุโขทัย

ส่งรายชื่อผู้สมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ที่นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โทร 087 2021704

head3

head4