เนื้อหา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ และเพื่อได้ข้อมูลนักเรียนยากจนใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 MG 8968

 MG 8960

1

985

33

 MG 8977

IMG 9047

head3

head4