เนื้อหา

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก ด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย 

 14

11

10

9

666

7

6

12

5

head3

head4