เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดการอบรม ตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปตามภารกิจของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนใช้ระบบโปรแกรม Thai School Lunch เป็นเครื่องมือในการช่วยจัดเมนูอาหารให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้นักเรียน ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนให้มีความเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนิงานโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีนายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

11111

66666

44444

55555

77777

33333

22222

1011111

999999

88888

 

 

head3

head4