เนื้อหา

การเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 เครือข่ายเวียงหนองล่อง

 โรงเรียนวัดหนองยวง ด.ญ วนิดา ชนาพรหม  ป.5

 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ด.ญ.ภูวิชญา หารุคำจ๋า อ.1

 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด.ญ วรรณิดา มณี ป.1

head3

head4