เนื้อหา

การเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 เครือข่ายเวียงจามรี

โรงเรียนบ้านบวก นางสาวกรรณิการ์ อุตตะละ ม.3

โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) ด.ญ อรจิรา สาธนันชัย ป.4

โรงเรียนบ้านห้วยแหน ด.ญเกวลิน สิงห์คำปัน ป.5

head3

head4