99999999

 

longfull11                          นายวสันต์  อินทร์กลั่น                               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประถมศึกษาลำพูน เขต ๒   

 
 

 paum

                          นางอมรา  อนุวงค์                              ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

pyafull

นายธนกร  คำเฟื่องฟู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

peiw 

นางชลลดา  สะอาดวงค์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 pdaw

นางพิมดาว  อุดวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

pkai

นางกรรณิการ์  โพธา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

pae

นางจารุณีย์  กองตองกาย

ลูกจ้างชั่วคราว 

 

paoy

นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   

tor

นายวรวุฒิ  รัตนพรม

ลูกจ้างชั่วคราว


 

head3

head4