• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ปฏิทิน ประจำเดือน มกราคม 2559

 วัน/เดิอน/ปี รายการ   ผู้รับผิดชิบ  กลุ่มเป้าหมาย
18 ม.ค.59 ประชุม ก.ต.ป.น. ศน.กรัณฑา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
28 ม.ค.2559

การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

ศน.จีรพันธ์ รร.ในโครงการ 9 โรง
31 ม.ค.59 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศน.ธนากร นร.ที่มีสิทธ์ 41 คน