• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

           นางสมจินตนา  เกียรติพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นการธานการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ สพป.ลำพูน เขต 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

 20151222 155449 resize  20151222 155433 resize
 20151222 155425 resize 20151222 155441 resize 
 20151222 155501 resize 20151222 155514 resize