• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

 

            นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

SAM 3834 resize

 SAM 3835 resize  SAM 3833 resize
 SAM 3854 resize  SAM 3848 resize
 SAM 3836 resize  SAM 3878 resize
20151220 101529 resize 20151220 101956 resize
 20151220 084933 resize  20151220 090854 resize
 SAM 3824 resize  SAM 3825 resize
SAM 3826 resize SAM 3839 resize
SAM 3850 resize SAM 3884 resize
 SAM 3882 resize SAM 3885 resize 
SAM 3889 resize SAM 3890 resize 
SAM 3892 resize SAM 3894 resize
SAM 3906 resize SAM 3910 resize
SAM 3922 resize SAM 3923 resize
SAM 3927 resize SAM 3930 resize