• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

                 นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ครูวิชาการโรงเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    (O-NET) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 SAM 3775 exposure resize  SAM 3774 resize

 SAM 3778 resize  SAM 3799 resize
 SAM 3801 resize  SAM 3804 resize
 SAM 3808 resize  SAM 3817 exposure resize
SAM 3814 resize SAM 3809 resize
SAM 3784 resize SAM 3795 resize
 SAM 3761 resize SAM 3782 exposure resize