• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

11265265 1057569730937233 7914409425196762832 n

         นายวสันต์ อินทร์กลั่น รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมกับนางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

และนายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายเวียงหนองล่อง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ รร.บ้านนาเลี่ยง

 10801949 1057571614270378 9127442975568902097 n  11067504 1057571880937018 4571554055866618507 n
 11214051 1057569630937243 5167607762579021066 n  11329944 1057571477603725 6384723506422144121 n