• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

8749

    15 พฤษภาคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 

625 667
 5551  5552
 5553  5641
 5642  5643
 5644  5647
 8750  8751
 8752  9146
9147 10414
10415 46986
46987 46988
 16035 resize  16036 resize
 16037 resize  16038 resize
 50154 resize  50155 resize
 50156 resize  50157 resize
 50160 resize  50161 resize
 50162 resize  59399 resize
 59401 resize