• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

              นายประสิทธิ์ ภูมาศ นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ และ นางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว ออกนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียด ,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 และวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านห้วยปิง