• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การนิเทศเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

   นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางสาวดารัณ  หม่องกี ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยบงและโรงเรียนบ้านแม่อีไฮ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558