• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การประชุมชี้แจงคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2