• 9.jpg

ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การนิเทศเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

           นายประกาศ สายทอง และนางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2  ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย