• 01sline.jpg
  • 02sline3.jpg
  • 04siine2.jpg
  • 5slie.jpg

ผู้บริหาร

 

boss ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒

                                                        

    นายชาลี  ตังเยาว์ตังเยาว์

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต๒

                                                                

นายยุกตดม  โมสูงเนิน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 sorthor logo
 sorchor logo
 jira
 banhong
 iayasiri
 anubanlee
 suttiwong
 arunrat
 exam obec
 
 
 
 

เนื้อหา

นายอดินันท์  ปากบารา  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานเปิด

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 

27-29 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยประกอบด้วย

ผอ.สพป. หรือผู้แทน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ สพป. ผู้แทนผู้รับใบ

อนุญาตโรงเรียนในระบบ และนอกระบบ