• 01sline.jpg
  • 02sline3.jpg
  • 04siine2.jpg
  • 5slie.jpg

ผู้บริหาร

 

boss ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒

                                                        

    นายชาลี  ตังเยาว์ตังเยาว์

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต๒

                                                                

นายยุกตดม  โมสูงเนิน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 sorthor logo
 sorchor logo
 jira
 banhong
 iayasiri
 anubanlee
 suttiwong
 arunrat
 exam obec
 
 
 
 

เนื้อหา

jira 000

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน คณิตคิดเร็วชิงแชมป์ภาคเหนือ ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาซึ่งทางสถาบันล้านนากวดวิชา จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ณ เฮือนวารี กุญชร เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีโดยตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 คน และ ครู 1 ท่าน ผลการแข่งขันดังนี้

ระดับ ป.1 เหรียญเงิน ด.ญ. สุชาดา ชัยกาวิล  ระดับ ป.2 เหรียญทอง ด.ช. ศุภณัฐ ท้าวเขตร์  เหรียญเงิน ด.ญ. รินภา ปาลีกุย  เหรียญทองแดง ด.ช. ธนัช ปันผะสงค์

ด.ญ.สุพิชญา กุนามา  ระดับ ป.3  เหรียญเงิน ด.ญ. อรณัชชา กันธิยะ  ด.ญ. สุรัชฎาภรณ์ ศรีสอนใจ  ด.ญ. กัณฐมณี จันทร์คำ  ด.ญ. ชยาภัทร ไชยวงศ์

ระดับ ป.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. พีรดา เหมือนฟู  เหรียญทอง ด.ญ.เพชรทวี ชนันชนะ  ระดับ ป.5  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณัฐพงษ์ ดาวเรือง

เหรียญทอง ด.ญ.ชวินนุช กิมใช่ย้ง  ระดับ ป.6  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ธีรภรณ์ ปารมี  เหรียญทอง ด.ญ.ธัญชนก ชุมภูศรี  เหรียญเงิน ด.ญ. นภัสชล ด้วงประสิทธิ์

ระดับพิเศษครู รองชนะเลิศอันดับ 1 นางณัฐธิดา หล้าเต็น

jira 002

jira 003

jira 016

jira 014

jira 018