สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงานรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา เมื่อวันที่  7 เมษายน  2560 ณ ห้องประชุม 2