สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยการนำของ นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และ นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านห้วยแทง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2559  ณ โรงเรียนบ้านห้วยแทง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน