สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ดำเนินประชุมเพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1