ประมวลภาพ

การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม  2559