ผลงานที่เป็นเลิศ

 

1.การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2557      รางวัล " บุคลากร สพฐ. ดีเด่น (ชมเชยระดับประเทศ)

ประกาศ สพฐ. เรื่องการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2557 รางวัล " บุคลากร สพฐ. ดีเด่น 

 

 

2. ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557                                                                 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

2. การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558   และ  การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัล "บุคลากร สพฐ. ดีเด่น"ระดับจังหวัด

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

2.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัล "บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" (ระดับจังหวัด)