ทำเนียบบุคลากร

 

 กลุ่มนโยบายและแผน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2

 
 

 นางผ่องศรี  รัตนงาม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 นางศิริณิศา  นันทวัฒนภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวลลิตา  บุญทากลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 นางประทุมพร  หมัดสมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 นายวีรวัฒน์  กัณทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวดวงกมล  ดวงสุภา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 นายพงศ์พล  ห่อตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางแสงสุรีย์  พันธุ์พืช
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 นางสาวอัญญารัตน์  ไชยสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

  

นางชลธิชา  วงศ์ฝั้น
ลูกจ้างชั่วคราว