รายชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ปี 2556-2558     

  - รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557               

 - รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558                    

 - รายชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปี 2558-2560

 - คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 - ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2559