คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน

 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

การบริหารงานของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

งานข้อมูลสารสนเทศ

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

งานธุรการ

รายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2558 

รายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2558

รายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2559 

รายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2559