ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ประกาศ สพป.ลำพูนเขต 2 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการย้ายตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด แล้วส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

     ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ได้รับคำร้องขอย้ายแล้ว จะไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ยกเว้นการขอระงับการย้ายเท่านั้น

>> หนังสือนำส่งโรงเรียน
>> หนังสือนำส่งเขตพื้นที่การศึกษา
>> หนังสือนำส่งเขตพื้นที่มัธยม
>> ปฏิทิน
>> ประกาศกระทรวงการคลัง
>> รายละเอียดตัวชี้วัด
>> หนังสือ ว 24
>> หนังสือ ว 2645