ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

spt

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รับโอนย้ายบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ 

     1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ๑๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ๒๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดดังแนบ