ผู้บริหาร

658128

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

15204139 1353589484674773 300689906 o
นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         15204139 1353589484674773 300689906 o  
  นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต ๒
(รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
  rungthip  
   นางรุ่งทิพย์ ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
  กำหนดแผนงานการดำเนินงานและการกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล
 
  su  
   นางสุภาพ   กุมาพันธ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
  งานวินัยและนิติการ  
  su   su  
   นางสาวพรรฑนา  ชัยชนะศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   นางสาวศิริรัตน์  อินทะนัด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
  งานพัฒนาบุคลากร   งานอัตรากำลัง  
  su   su  
   นางประภากร    มายาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นายมิตรประชา  จันทร์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
  งานบำเหน็จความชอบ   งาน ก.ค.ศ 16 , งานจ่ายตรงเงินเดือน  
  su   su  
   นางกาญจนา   จันทร์หอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นางสาวหยาดพิรุณ  ยะจอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  งานทะเบียนประวัติ   งานวิทยฐานะ  
  su   su  
   นางสาวฐิตารีย์   ดวงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   นางสาวรพีพร   พงษ์กลาง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
  งานสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง   งานย้ายบุคลากรทางการศึกษา  
  su                         15145105 1375665819111256 491483341 o  
   นางปาริชาติ   สายคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   นางสาวณัฐนันท์  เขียวธง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
  งานธุรการ    งานพัฒนาบุคลากร งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ  
  su   su  
   ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดาภรณ์  พงษ์ตุ้ย
ลูกจ้างชั่วคราว
   นางสมพร   นาคคันธร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
  งานพัฒนาบุคลากร   งานย้ายบุคลากรทางการศึกษา