ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA 2560

ITA1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

ita2     ita3     ita4

ita5     ita6     ita7