ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ท่านรองชาลี ตังเยาว์ ที่ปรึกษาร่วมประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 m1

                              m2   m3

                              m4   m5