ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ท่านรองชาลี ตังเยาว์ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 14.20 น.

tambol1

tambol2

tambol3

tambol4