ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

วัน อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558

                   ท่านรองชาลี  ตังเยาว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้าง"    เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยวิทยากร วิศวกรโยธา จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

 

k1

                           k2            k3 

                          k4             k5.1

                          k6             k5

                         k7              k8

                         k9              k10