ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การจัดหาและการจัดจ้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

เครือข่ายเวียงกานต์ รัตนมิตร

egp1

     egp2          egp3

     egp4         egp5

             เครือข่ายทุ่งหัวช้าง

th1

                                th7     th5

            th4          th2

th3