ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

DSCF0031

นายชาลี  ตังเยาว์ รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

DSCF0021

DSCF0020

DSCF0041

รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    non1     non2

non3