ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

ประชุมชี้แจง การดำเนินการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 6  กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

DSCN8838

DSCN8841            DSCN8845

DSCN8846          DSCN8847