ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meeting peoples

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

         - ปรับปรุงอาคารห้องประชุม 1 ของ สพป.ลำพูน เขต 2