ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vision

    ภายในปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก

 

pt

    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองสู่คุณภาพระดับสากล

 

ps

           1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและมีความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกระดับ

           2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           3.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

           4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

           5. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

           6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยที่เกื้อหนุนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ