ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

                - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ต.ค. 60)

                - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (1 พ.ย. 59)

              - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 (16 ต.ค. 58)

 

- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

          - ปีงบประมาณ 2560

                            - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (19 ต.ค. 60)

                                     - รายงานผลการดำเนินการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 เม.ย. 60)

                                     - รายงานผลการดำเนินการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 60)

                               - รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 7 รายการ (2 ธ.ค. 59)

                                - รายงานผลการสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประจำปี 2560(2 ธ.ค. 59)

 

          - ปีงบประมาณ 2559

                            - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (31 ต.ค. 59)

                            - รายงานผลการดำเนินการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน และครุภัณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ส.ค. 59)

                           - รายงานผลการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2559 (31 พ.ค. 59)

 

                - ปีงบประมาณ 2558

                           - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 (8 ต.ค. 58)

 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

                   - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(19 ต.ค. 60)  คลิก รายละเอียด

                  - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(31 ต.ค. 59) คลิก  รายละเอียด

               - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (8 ต.ค. 58)