ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บริหารงานพัสดุ

นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่และสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

- ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการเบิกเงินงบประมาณของ สพป.ลำพูน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด

- ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสพป.ลำพูน เขต 2

- ที่ราชพัสดุ ตรวจพัสดุประจำปี

 

ริหารงานการเงิน

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่และสถานศึกษา เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี

- คุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินเบิกแทนกัน

- แจ้งโอนเงินประจำงวด

- ดูแลรับผิดชอบเครื่อง Terminal ในระบบ GFMIS

- จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ    เงินอุดหนุน เงินเบิกแทนกัน

- รับผิดชอบโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

-รับรองข้าราชการครูกู้เงินกับสถาบันการเงิน

 

ริหารงานบัญชี

นางสาวสุพิชญา  ไชยเมืองดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่สถานศึกษา เกี่ยวกับงานบัญชี

- เก็บรวบรวมเอกสารทางการบัญชี

- แจ้งการโอนเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาในสังกัด

- จัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการ (รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี)

- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสพป.ลำพูน เขต 2

- บันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ นำเงินส่งคลัง รายได้แผ่นดิน เบิกเกินส่งคืน และเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS

 

นางณฐพรรณ  จักรบุตร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่สถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

- ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการเบิกเงินงบประมาณของ สพป.ลำพูน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด

- ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสพป.ลำพูน เขต 2

- ที่ราชพัสดุ ตรวจพัสดุประจำปี

 

นางพัชรินทร์  วงศ์ชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับและตรวจสอบหลักฐานการยืมเงินทดรองราชการ จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และลูกหนี้เงินยืม

- เบิกเงินค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ

- เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

- ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน เงินอื่น ตามประเภทของเงินเพื่อฝากคลังจังหวัดและส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน

 

 

 

field

นางสาวพรพรรษา  ดอกดวง

ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เก็บรวบรวมเอกสารทางการบัญชี

- รวบรวมใบเสร็จรับเงินเงินอุดหนุนจากสถานศึกษาในสังกัด

- จัดทำทะเบียนคุมเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินเบิกแทนกัน

- เสนอรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานในระบบ GFMIS

- บันทึกรายการล้างพักสินทรัพย์ นำเงินส่งคลัง รายได้แผ่นดิน เบิกเกินส่งคืน และเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS

 

 

 

19275 

นางสาวณัฐชากร  วรรณภิระ

ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่สถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

- ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการเบิกเงินงบประมาณของ สพป.ลำพูน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด

- จัดทำบัญชีคุมวัสดุ

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ

สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางกาญจนา  ต๊ะอุ่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับและตรวจสอบหลักฐานการยืมและเบิกเงินงบประมาณ ตามโครงการ

- เบิกเงินงบบุคลากร/งบดำเนินงาน

- จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/ภงด.1ก พิเศษ

- คุมเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 61953

นางสาวนิภาพร  ซุยหลวง

นักวิชาการเงินปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำ สรจ.6 (รายการหักหนี้บำนาญ) ส่งกรมบัญชีกลาง

- ดำเนินการในระบบบำเหน็จบำนาญ      (E-Pension)

- เบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่จ่ายควบ

- ประสานงานประกันสังคม

- ทำหน้าที่ธุรการกลุ่ม