ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

sangla

นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2
ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร:  0-5398-0351-2, 0-5398-1274      โทรสาร : 0-5398-0354

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว  086-9103946 
 รับเช็ค รับคืนเงินประกันสัญญา แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ  นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์  081-0315008
 งานพัสดุ  นางสาวสกาวเดือน  ทาระนัด  087-1883045
งานพัสดุ ที่ราชพัสดุ นางณฐพรรณ  จักรบุตร  092-6493982
งานบัญชี นางสาวสุพิชญา  ไชยเมืองดี 089-5581706

ยืมเงินทดรองราชการ เบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน

นางพัชรินทร์  วงศ์ชัย

089-8559801

ยืมเงินราชการ เบิกค่าตอบแทน ใช้สอย 

นางกาญจนา  ต๊ะอุ่น 084-4829979
เบิกงบบุคลากร  undo กบข.  ประกันสังคม  สลิปเงินเดือน ค่าจ้าง สลิปบำนาญ นางสาวนิภาพร  ซุยหลวง 064-3196022

ส่งใบเสร็จรับเงิน เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  ค่าสาธารณูปโภค

นางณัฐชากร  นันธิสิงห์

084-6145709