เนื้อหา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 636 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน