เนื้อหา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อแจ้งแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 โดยกำหนดให้โรงเรียนส่งแผนฯภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 , การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา ปีงบประมาณ2558 ,นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงาน (Lamphun Team) ,โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง ประจำปี2559 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่65 ประจำปีการศึกษา 2558 ,การทดสอบการอ่าน การเขียนนักเรียน ชั้นป.1-6 (ครั้งที่2/2558)และการรายงานผลการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา2558 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad และมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงโตนและโรงเรียนบ้านม่วงสามปี นอกจากนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้ทำบันทึกข้อตลกลงความร่วมมมือ ปี2558 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2