เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558  ภาคความสามารถด้านภาษา ด้านการคำนวณและด้านเหตุผล พร้อมกันนี้รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์