เนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานยอดเยี่ยมและ มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนี้นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.ศุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านม่วงโตน ,นายวิชิต  จอมทัน ผอ.ร.ร.บ้านดอยแดน , นายนิคม  พรหมอนันต์ ผอ.ร.ร.บ้านเหล่ายาว ,นายนิรัญ  เหลืองอร่าม ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหละและนายศักดิ์สุรีย์  ศรีคำ ผอ.ร.ร.สามัคคีศรีวิชัย ได้เข้ารับรางรรางวัล MOE AWARDS เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม