เนื้อหา

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามขอบข่ายภารกิจและปฏิทินการทำงาน เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2