เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ เพื่อรับฟังและร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 2 ท่านคือ นางปาริชาติ  สายคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายมิตรประชา จันทร์ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2