เนื้อหา

นางสมจินตนา  เกียรติพิริยะ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.6และม.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง